ALGEMENE VOORWAARDEN KIMVH

Artikel 1. Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
2. KIMVH: de eenmanszaak KIMVH, gevestigd te Leiden en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66236177, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw K. van Haren.
3. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan opdrachtgever tot het verrichten van diensten of het leveren van producten door KIMVH.
4. Opdrachtgever: de (rechts)persoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met KIMVH een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan.
5. Overeenkomst: iedere overeenkomst, evenals (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan, met als doel KIMVH producten en/of diensten te laten leveren in opdracht of ten behoeve van de opdrachtgever.
6. Producten en/of diensten: alle diensten met betrekking tot advisering, (online) coaching en begeleiding, (online) training en ontwikkeling op het gebied van bedrijfsvoering, (online) marketing en social media in de ruimste zin van het woord.
7. Partijen: KIMVH en opdrachtgever samen.
8. Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving.
9. Website: www.kimvanharen.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door KIMVH gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomst, verrichte diensten, geleverde producten en overige verrichte handelingen.
2. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders met elkaar overeenkomen.
3. Eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van opdrachtgever en/of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met KIMVH, danwel door akkoord te geven op een offerte of via e-mail verklaart de opdrachtgever op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
5. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst, prevaleren de afspraken uit de overeenkomst.
6. De meest recente versie van de algemene voorwaarden van KIMVH zijn van toepassing. KIMVH kan op ieder gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en aanvullen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen. KIMVH zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden aan opdrachtgever ter hand stellen danwel deze op haar website publiceren.
7. Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
8. Indien KIMVH op eigen initiatief ten gunste van de opdrachtgever afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. Een uitgebrachte offerte van KIMVH is geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Indien de opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
2. Aanbiedingen en offertes worden schriftelijk door KIMVH aangeboden, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
3. Een aanbod of offerte kan gebaseerd zijn op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien na het aanbod en/of de offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft KIMVH het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht KIMVH niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. In het aanbod van KIMVH is geen vergoeding voor meerwerk inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
6. KIMVH kan niet aan aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod en/of de offerte, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
8. Een door de opdrachtgever bevestigde opdracht kan gewijzigd worden door middel van een schriftelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor KIMVH pas bindend indien deze schriftelijk door KIMVH zijn bevestigd. Dergelijke wijzigingen kunnen het verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht beïnvloeden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de opdrachtgever op enigerlei wijze een mededeling aan KIMVH verricht inhoudende de aanvaarding van het aanbod van KIMVH per e-mail. 
2. Wanneer de aanvaarding van de opdrachtgever, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van KIMVH, komt de overeenkomst pas tot stand indien KIMVH schriftelijk met deze afwijking(en) heeft ingestemd.
3. In gevallen waarin de opdrachtgever een opdracht aan KIMVH verstrekt, zonder dat er een aanbod of offerte vooraf is gegaan, komt de overeenkomst tot stand zodra KIMVH de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of zodra KIMVH met de uitvoering daarvan is begonnen.
4. Na het tot stand komen van de overeenkomst, zal KIMVH binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering daarvan.
5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt KIMVH opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

1. KIMVH voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. KIMVH heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
2. KIMVH spant zich in om de gegevens die KIMVH voor de opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd door of namens KIMVH.
4. De uitvoering van de overeenkomst wordt enkel ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst geen rechten ontlenen onder welke naam en/of titel dan ook.
5. KIMVH is gerechtigd, zonder nadere kennisgeving aan de opdrachtgever, de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden, indien dit naar het oordeel van KIMVH wenselijk is. Deze derden zullen na het oordeel van KIMVH beschikken over dezelfde kwaliteiten.
6. De looptijd en duur van de overeenkomst wordt duidelijk tussen partijen gecommuniceerd tijdens het sluiten van de overeenkomt.
7. KIMVH heeft het recht de overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan KIMVH de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd.
8. KIMVH is gerechtigd om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de opdrachtgever niet wordt voldaan, is KIMVH niet verplicht tot uitvoering van de volgende fasen en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten.
9. Opdrachtgever is gehouden KIMVH toegang te verschaffen tot de locatie, het pand c.q. de ruimte danwel deze beschikbaar te stellen alwaar de overeengekomen diensten c.q. werkzaamheden door KIMVH zullen worden uitgevoerd, alsmede de daarvoor benodigde voorzieningen, aansluitingen en door KIMVH benodigde materialen. KIMVH heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien opdrachtgever niet aan genoemde verplichtingen voldoet.
10. Indien KIMVH werkzaamheden als eindproduct ter goedkeuring aan de opdrachtgever aanbiedt, dient de opdrachtgever binnen 14 dagen te reageren. Bij geen bericht binnen 14 dagen van de opdrachtgever mag KIMVH de aangeleverde werkzaamheden als goedgekeurd en afgerond beschouwen en heeft KIMVH het recht deze werkzaamheden te factureren en daarvoor betaling te verlangen.
11. Indien KIMVH uitgevoerde werkzaamheden ter goedkeuring aan de opdrachtgever aanbiedt, heeft de opdrachtgever recht op één kosteloze correctieronde. Indien de opdrachtgever meer correctieronden wil laten uitvoeren door KIMVH, komen de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van de opdrachtgever.
12. Tussentijdse beëindiging c.q. annulering van de overeenkomst is in beginsel niet mogelijk, behoudens de bepalingen genoemd in deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden de volledige overeengekomen prijs te voldoen, tenzij er naar het oordeel KIMVH aanleiding is om anderszins overeen te komen.
13. Indien de opdrachtgever voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst de overeenkomst met KIMVH wenst te annuleren, is KIMVH gerechtigd een annuleringsvergoeding in rekening te brengen van 50% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen totaalbedrag. Indien de opdrachtgever een aanbetaling heeft voldaan, geldt deze aanbetaling als annuleringsvergoeding. 14. In gevallen waarin sprake is van koop op afstand kan geen gebruik worden gemaakt van het wettelijke herroepingsrecht, aangezien dit recht uitsluitend voor consumenten geldt. KIMVH sluit geen overeenkomsten met consumenten of daaraan gelijkgestelden.

Artikel 6. Rechten en verplichtingen opdrachtgever

1. De opdrachtgever is gehouden alle informatie en gegevens, welke KIMVH naar haar oordeel nodig heeft voor het correct, volledig, veilig en ononderbroken uitvoeren van de overeenkomst tijdig, in gewenste vorm en op gewenste wijze aan KIMVH te verstrekken. Indien de voor de uitvoering benodigde informatie en gegevens niet tijdig, in gewenste vorm of op gewenste wijze aan KIMVH zijn verstrekt, heeft KIMVH het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
2. De opdrachtgever is gehouden KIMVH onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
3. De opdrachtgever mag aan de adviezen en dienstverlening van KIMVH hoge eisen stellen, maar de opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan KIMVH ter beschikking gestelde gegevens en informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare gegevens en informatie.
4. De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor:

 • het gebruik van de programma’s, begeleiding en/of advisering voor de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt;

 • het behalen van de door de opdrachtgever beoogde doelstellingen en resultaten;

het tijdig doorlopen van de betreffende onderdelen van een programma, binnen de periode

zoals aangegeven.
5. Indien opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan KIMVH verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
6. De opdrachtgever is verplicht de gegevens uit de eventueel ontvangen documenten/bescheiden te allen tijde door te lezen en te controleren op eventuele onjuistheden of onvolledigheden.
7. De opdrachtgever mag verkregen inlogcodes voor een bij KIMVH afgenomen online programma, training of begeleiding nimmer aan derden verschaffen of doorsturen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het veilig gebruik van deze gegevens en het bewaren daarvan.
8. Opdrachtgever dient zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een programma, training en/of coaching.

Artikel 7. Rechten en verplichtingen KIMVH

1. KIMVH is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is KIMVH verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door KIMVH voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de overeenkomst.
2. KIMVH kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is KIMVH gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient opdrachtgever dit direct kenbaar te maken aan KIMVH.
3. KIMVH is gerechtigd:

 • gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s bij de ontwikkeling of aanpassing van het beeldmateriaal voor opdrachtgever;

 • om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;

 • om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de programma’s, trainingen en coachsessies in een programma;

 • de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;

 • te bepalen welke docent/trainer een training of coaching zal geven, en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen;

 • bij onvoldoende aanmeldingen of om andere haar moverende redenen een programma voor aanvang geheel af te gelasten. Geaccepteerde opdrachtgevers (deelnemers) ontvangen hiervan bericht, zonder dat KIMVH gehouden is tot opgaaf van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd;

 • (tussentijds) de deelname van een bepaalde opdrachtgever (deelnemer) te weigeren om

  haar moverende redenen. De betreffende opdrachtgever (deelnemer) ontvangt hiervan

  bericht, zonder dat KIMVH gehouden is tot opgaaf van redenen;

 • (tussentijds) de deelname aan een traject van een bepaalde opdrachtgever (deelnemer) op

  te schorten danwel op ‘’on holt’’ zetten danwel verplaatsen voor de duur van maximaal zes maanden bij zwangerschap, ziekte of overlijden van familieleden van eerste en tweede graad waarbij opdrachtgever (deelnemer) gehouden is om de (maandelijkse) factuurtermijnen te voldoen aan KIMVH;

 • het geanonimiseerd gebruiken van (screenshots van) berichten gestuurd door opdrachtgever voor marketing- en promotiedoeleinden;

opnamen te maken tijdens evenementen of trainingen (foto’s, video’s en ook audio). Het is mogelijk dat een opdrachtgever (deelnemer) op deze beelden herkenbaar te zien is. KIMVH heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, websites en social media. Door deelname aan een live event geeft de opdrachtgever (deelnemer) toestemming aan KIMVH om deze beelden te kunnen gebruiken.

Artikel 8. Termijnen

1. Overeengekomen termijnen in de overeenkomst waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd of producten worden geleverd, zijn slechts indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
2. Bij overschrijding van een (op)leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn dient opdrachtgever KIMVH schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij KIMVH alsnog een redelijk termijn wordt geboden om het werk op te leveren danwel uit te voeren. KIMVH nimmer gehouden tot enige vergoeding van hieruit voortvloeiende schade.
3. Indien de opdrachtgever informatie en/of gegevens dient aan te leveren welke noodzakelijk zijn voor de correcte en volledige uitvoering van de overeenkomst, vangt de (op)lever- of uitvoeringstermijn aan nadat de opdrachtgever deze informatie en/of gegevens aan KIMVH heeft verstrekt.

Artikel 9. Prijzen en betaling

1. Tenzij partijen een vast bedrag met elkaar zijn overeengekomen, voert KIMVH haar dienstverlening uit volgens overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door KIMVH opgestelde urenregistratie (nacalculatie).
2. Alle prijzen die KIMVH hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief kosten van derden en eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
3. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van opdrachtgever door KIMVH haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4. KIMVH is gerechtigd te allen tijde haar prijzen en uurtarief aan te passen, indien KIMVH dit nodig acht. Indien de prijzen van aangeboden diensten stijgt na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of wettelijke bepalingen zijn hierbij uitgesloten.
5. Indien KIMVH een vast tarief met opdrachtgever is overeengekomen, is KIMVH niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen danwel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan KIMVH, dat in redelijkheid niet van KIMVH kan worden gevergd, dat KIMVH de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van deze meerkosten.

Artikel 10. Betaling en incasso

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever het factuurbedrag te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. KIMVH is gerechtigd facturen digitaal te verzenden op het door opdrachtgever aangegeven e- mailadres.
3. Bij betaling in termijnen dient de eerste termijn vooraf te worden voldaan, de daarna volgende termijnen maandelijks aan het einde van de maand, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4. KIMVH behoudt zich te allen tijde het recht voor om (volledige) vooruitbetaling van de opdrachtgever te verlangen.
5. Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
6. Opdrachtgever dient bezwaren over betreffende facturen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum bij KIMVH schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door opdrachtgever.
7. Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
8. Bij niet tijdige betaling is KIMVH gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten danwel middels schriftelijke verklaring te ontbinden.
9. In geval van niet tijdige betaling, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft KIMVH, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, recht vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening, aan de opdrachtgever wettelijke rente in rekening te brengen.
10. KIMVH is bij niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande ingebrekestelling is vereist, aan de opdrachtgever (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% over het overeengekomen totaalbedrag met een minimum van € 50,-. Ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.
11. De door de opdrachtgever gedane betalingen worden door KIMVH ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
12. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur.

Artikel 11. Betalingsonmacht

1. KIMVH is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop de opdrachtgever:

 • in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt;

 • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

 • door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

 • onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

 • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest.


Artikel 12. Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud

1. Het risico van verlies of beschadiging van zaken die in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtgever worden geleverd, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of een door de opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.
2. Alle door KIMVH geleverde producten blijven eigendom van KIMVH tot het moment dat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen KIMVH uit hoofde van enige met KIMVH gesloten overeenkomst tot het leveren van producten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

1. KIMVH heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien (1) de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, danwel (2) indien KIMVH kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.
2. KIMVH is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerste lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
3. Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van KIMVH op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5. KIMVH behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de opdrachtgever of derden.

Artikel 14. Annulering afspraken

1. Opdrachtgever dient afspraken minimaal 24 uur voor de geplande afspraak te verzetten. Afspraken die verzet worden voor deze termijn worden opnieuw ingepland in overleg met KIMVH. 2. Verzet de opdrachtgever de desbetreffende afspraak niet minimaal 24 uur voor de geplande afspraak, dan heeft KIMVH het recht (on)kosten in rekening te brengen.
3. KIMVH behoudt zich te allen tijde het recht voor om opdrachten en geplande afspraken met de opdrachtgever te annuleren of te verzetten, indien zij geen uitvoering kan geven aan de overeenkomst, zonder gehouden te zijn tot enige (schade)vergoeding aan opdrachtgever.

Artikel 15. Vertrouwelijkheid, gegevensverwerking, beveiliging en geheimhouding

1. KIMVH gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van opdrachtgever en zal deze slechts volgens de geldende normen gebruiken. Als daartoe gevraagd wordt zal KIMVH de betrokkene hierover informeren.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van KIMVH verwerkt worden. Opdrachtgever staat er ook voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart opdrachtgever KIMVH tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
3. KIMVH en opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een overeenkomst. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de wederpartij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot bekendmaking verplicht of indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst.
4. De geheimhoudingsverplichting leggen KIMVH en opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 16. Overmacht

1. Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die KIMVH niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van KIMVH kan worden verlangd, dan is KIMVH gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van KIMVH en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van KIMVH. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop KIMVH geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor KIMVH niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
3. In aanvulling op het tweede lid, wordt onder overmacht in ieder geval verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van KIMVH, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door opdrachtgever of diens derden aan KIMVH zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte/overlijden van werknemers van KIMVH of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van KIMVH buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
4. In geval van overmacht zal KIMVH zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing.
5. Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van KIMVH gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is KIMVH gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
6. Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste 30 dagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk (gedeeltelijk) ontbinden.
7. KIMVH is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

1. KIMVH heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever een inspanningsverplichting waarbij KIMVH de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoert, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. KIMVH heeft echter geen resultaatsverplichting en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten en/of beoogde doelstellingen van de opdrachtgever.
2. Indien KIMVH toch aansprakelijk kan worden gesteld, is de aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door opdrachtgever geleden directe schade, tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens KIMVH.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van KIMVH aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan KIMVH kan worden toegekend; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

4. Aansprakelijkheid van KIMVH voor indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitdrukkelijk uitgesloten.
5. KIMVH is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt.
6. KIMVH is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie en/of gegevens van KIMVH en/of de opdrachtgever.
7. KIMVH is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, door schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de opdrachtgever inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden.
8. KIMVH is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, door het verloren gaan van inloggegevens en/of wachtwoorden die KIMVH heeft verstrekt aan de opdrachtgever;
9. KIMVH is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, door storingen, onderbrekingen of het niet bereikbaar zijn in de ruimste zin van het woord van de (online) coaching, programma’s, danwel trainingen c.q. cursussen.
10. KIMVH is nooit aansprakelijk voor de wijze waarop de opdrachtgever de informatie/adviezen tot zich heeft genomen en/of heeft gekregen.
11. KIMVH is nimmer aansprakelijk voor handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van de dienstverlening van KIMVH. Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor gemaakte keuzes en verrichte handelingen, ook indien KIMVH deze handelingen aan opdrachtgever heeft geadviseerd.
12. De opdrachtgever vrijwaart KIMVH en zal haar schadeloos stellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.
13. Alle aanspraken van opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van KIMVH vervallen als deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij KIMVH binnen één jaar nadat opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop de aanspraken worden gebaseerd. Elk recht tot schadevergoeding vervalt in ieder geval na één jaar na het beëindigen van de overeenkomst tussen partijen.


Artikel 18. Intellectuele eigendomsrechten

1. KIMVH behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2.Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot adviezen, (online) programma’s c.q. trainingen, illustraties of andere geestesproducten en de daarbij behorende middelen zoals video’s, inloggegevens, werkboeken, E-books en hand-outs, een en ander in de ruimste zin van het woord aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te verwerken of te exploiteren, anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van KIMVH. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van KIMVH aan opdrachtgever.
3. KIMVH is gerechtigd de door haar vervaardigde geestesproducten, welke haar (intellectueel)eigendom blijven, waaronder maar niet beperkt tot ontwerpen van templates, werkboeken, illustraties, adviezen, trainingen en/of programma’s, te gebruiken voor andere ontwerpen, adviezen en/of trainingen of programma’s. Opdrachtgever mag deze door KIMVH vervaardigde geestesproducten echter niet gebruiken of bewerken, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KIMVH.
4. De inhoud van de website van KIMVH, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van KIMVH en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is gebruikers van de website uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van KIMVH.
5. Opdrachtgever garandeert dat de door hem verstrekte informatie en gegevens in het kader van de overeenkomst vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart KIMVH tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door KIMVH geleverde diensten en/of producten.
6. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch KIMVH jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte informatie en gegevens, behoudens de wettelijk gestelde bewaarplicht.
7
. Opdrachtgever is bij overtreding van de bepalingen van dit artikel gehouden alle door KIMVH en door derden geleden schade volledig te vergoeden.

Artikel 19. Onderzoek en klachten

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden van KIMVH dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 na voltooiing van de desbetreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan KIMVH. De ingebrekestelling omtrent de tekortkoming van KIMVH dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven. Na genoemd termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de opdrachtgever.
2. Indien opdrachtgever succesvol en buiten rechte aangetoond heeft dat een klacht gegrond is, zal KIMVH de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen danwel een evenredig deel van de factuur crediteren. KIMVH is niet gehouden de overeengekomen werkzaamheden te verrichten indien dit naar redelijkheid niet meer mogelijk of zinvol is.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en KIMVH, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar KIMVH is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen